Oprowadzanie w j. angielskim po wystawie „Polska gościnność”

Muzeum Współczesne Wrocław zaprasza na oprowadzanie w języku angielskim po wystawie „Polska gościnność", które poprowadzi Bogna Piter.

Muzeum Współczesne Wrocław zaprasza na oprowadzanie w języku angielskim po wystawie "Polska gościnność", które poprowadzi Bogna Piter.

Legendarna polska gościnność – szlachecka oznaka honoru, przyjmowanie pod dach każdego podróżnego, dodatkowe nakrycie przy wigilijnym stole, radość ze spotkania z przybyszem, kultura wspólnego biesiadowania, gotowość niesienia pomocy potrzebującym. Powiązana z osławioną wolnością wyznania i akceptacją mniejszości religijnych.

Co dziś zostało z tej gościnności? Na jaką została wystawiona próbę? W ostatnich latach naszą narodową cechę, którą się tak chlubimy, mogliśmy zweryfikować wielokrotnie – w stosunku do uchodźców, mniejszości etnicznych, osób o odmiennych orientacjach seksualnych czy innych wykluczonych.

Artystki i artyści zaproszeni do MWW konfrontują mit polskiej gościnności z aktualnym stanem rzeczy. Czy polska gościnność stała się pustym hasłem? Obietnicą bez pokrycia? 
  
Zapisy przez formularz zgłoszeniowy (eng). 

GUIDED TOUR OF THE EXHIBITION „POLISH HOSPITALITY" IN ENGLISH

Wrocław Contemporary Museum invites you to a guided tour of the exhibition "Polish Hospitality" in English led by Bogna Piter.

Legendary Polish hospitality – a manifestation of noblemen’s honour, sharing hearth and home with every traveller, leaving a chair empty at the Christmas table; the joy of hosting a newcomer, the culture of feasting together, readiness to help the needy, often associated with the fabled freedom of religion and acceptance of religious minorities.

What is left of this hospitality today? What test has it been put to? In recent years, we have had numerous occasions to verify what we like to see as our national trait – against refugees, ethnic minorities, people with different sexual orientations or otherwise excluded.

The artists invited to MWW confront the myth of Polish hospitality with the current state of affairs. Has Polish hospitality become an empty slogan? A promise without cover?

Please fill in the form to register.

Szczegóły wydarzenia:
muzeumwspolczesne.pl

Galeria

Powiązane wydarzenia