Deklaracja dostępności

Data aktualizacji: 2023-03-31

Urząd Miejski Wrocławia zobowiązuje się zapewnić dostępność strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej www.visitwroclaw.eu

Data publikacji strony internetowej: 2016-10-01

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2022-07-30

Status pod kątem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

 • Brak opisów alternatywnych i tytułów dla niektórych zdjęć i grafik lub opisy alternatywne nie są poprawnie napisane.
 • Brak audiodeskrypcji dla materiałów wideo/multimedialnych.
 • Umieszczone w serwisie filmy nie mają dołączonych napisów ani tłumacza języka migowego
 • Brak mapy serwisu
 • Niektóre linki nie posiadają treści ani tytułu lub alt zawartego obrazu jest pusty lub go brakuje.
 • Niektóre linki nie są dostępne
 • Nie wszystkie osadzone dokumenty PDF są w całości poprawnie odczytywane przez programy dla osób niewidomych i niedowidzących lub są skanami dokumentów.
 • Niektóre linki w treści zawierają jako opis fragment adresu URL

Wyłączenia

Pewne dokumenty opublikowane na stronie są niedostępne z uwagi na fakt, że:

 • treści od innych podmiotów, które nie zostały wytworzone przez Urząd lub dla niego wykonane lub nabyte, albo do których modyfikacji Urząd nie jest uprawniony,
 • posiadają strukturę, w którą nie ma możliwości ingerencji – np. pliki udostępniane są dla programistów i opisują dokumenty i schematy techniczne,
 • Mapy są wyłączone z obowiązku zapewnienia dostępności.
 • Dokumenty tekstowe i tekstowo-graficzne, dokumenty utworzone w programach przeznaczonych do tworzenia prezentacji lub arkuszy kalkulacyjnych, opublikowane przed dniem 23 września 2018 r. są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności.
 • Treści archiwalne, niewykorzystywane do realizacji bieżących zadań są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności.

Data sporządzenia Deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej

 • Deklarację sporządzono dnia: 2020-09-10
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2023-03-31

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Skróty klawiaturowe

Na tej stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Problemy z dostępnością strony internetowej, wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz żądania zapewnienia dostępności prosimy kierować do Agnieszki Lewandowskiej: [email protected], tel. +48 71 777 76 77.

Procedura wnioskowo-skargowa

Ewentualne skargi prosimy kierować na adres:

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie może złożyć skargę w sprawie zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej lub elementu aplikacji mobilnej.

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do Prezydenta Wrocławia:

 • adres: 50-141 Wrocław, pl. Nowy Targ 1-8,
 • e-mail: [email protected],
 • telefon: 71 777 77 77.

Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich

Dostępność architektoniczna

W każdym budynku Urzędu jest możliwość skorzystania z tłumacza języka migowego:

Szczegółowe informacje i wniosek znajdują się na stronie: usługa tłumacza języka migowego podczas wizyty w urzędzie

Do każdego z budynków można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

 • ul. Wojciecha Bogusławskiego 8,10

przed budynkiem są miejsca parkingowe dla osób z niepełnosprawnościami,

do budynku prowadzi wejście główne od ul. Bogusławskiego 8 i klatka boczna,

klatka boczna nie jest dostosowana dla osób z niepełnosprawnościami,

drzwi główne są przeszklone, rozsuwane automatycznie zarówno w wejściu głównym od ul. Bogusławskiego 8, jak i w wejściu od ul. Bogusławskiego 10 do sali S5,

znacznikami TOTUPOINT są oznakowane:

 • wejście główne od ul. Bogusławskiego 10,
 • wejście od ul. Bogusławskiego 6,
 • wejście do Biura Obsługi Klienta, sala S4,
 • toaleta dla osób z niepełnosprawnościami na parterze i na pierwszym piętrze,
 • pomieszczenia Biura Wrocław bez Barier, pokój 125,

urządzenie do wydawania biletów kolejkowych znajduje się w poczekalni, nie jest dostępne dla osób na wózkach, oraz dla osób z niepełnosprawnością narządu wzroku,

portiernia jest po prawej stronie od wejścia głównego,

winda jest dostosowana dla osób z niepełnosprawnościami,

 • ul. Bernardyńska 5

przed budynkiem są miejsca parkingowe dla osób z niepełnosprawnościami,

biura Urzędu zlokalizowane są na parterze w budynku mieszkalnym,

drzwi wejściowe są drewniane, prowadzą do przedsionka, nie otwierają się automatycznie,

w pobliżu wejścia jest sekretariat,

w budynku nie ma windy,

toalety nie są dostosowane dla osób z niepełnosprawnościami

 • ul. Hubska 8-16

przed budynkiem są miejsca parkingowe dla osób z niepełnosprawnościami,

do budynku prowadzą wejścia od ul. Hubskiej i od strony parkingu,

drzwi główne są przeszklone, nie otwierają się automatycznie,

znacznikami TOTUPOINT są oznakowane:

 • wejście główne,
 • Centrum Obsługi Mieszkańca na parterze,

portiernia w jest przy wejściu głównym od ul. Hubskiej,

w holu głównym jest tablica informacyjna,

winda jest dostosowana dla osób z niepełnosprawnościami,

toaleta dla osób z niepełnosprawnościami znajduje się na parterze i na pierwszym piętrze,

 • ul. Kuźnicza 43/45

przed budynkiem nie ma miejsc parkingowych dla osób z niepełnosprawnościami,

biura Urzędu zlokalizowane są na pierwszym piętrze w budynku mieszkalnym,

do budynku prowadzi wejście główne, drzwi nie otwierają się automatycznie,

w budynku nie ma portierni oraz punktu informacyjnego,

w budynku nie ma windy,

toalety nie są dostosowane dla osób z niepełnosprawnościami,

 • ul Kuźnicza 56

przed budynkiem są miejsca parkingowe dla osób z niepełnosprawnościami,

do budynku prowadzi wejście główne, drzwi są drewniane, brak możliwości wejścia do budynku dla osób niemogących poruszać się po schodach,

schody nie mają obustronnych poręczy,

biura Urzędu zlokalizowane są na pierwszym piętrze w budynku mieszkalnym,

w budynku nie ma portierni oraz punktu informacyjnego,

w budynku nie ma windy,

toalety nie są dostosowane dla osób z niepełnosprawnościami,

 • ul. Kotlarska 41

przed budynkiem są miejsca parkingowe dla osób z niepełnosprawnościami,

znacznikami TOTUPOINT są oznakowane:

 • wejście główne,
 • Centrum Obsługi Podatnika na parterze,

do budynku prowadzi wejście główne od ul. Kotlarskiej oraz boczne od ul. Kuźniczej,

drzwi są przeszklone, nie otwierają się automatycznie,

urządzenie do wydawania biletów kolejkowych znajduje się w poczekalni, nie jest dostępne dla osób na wózkach, oraz dla osób z niepełnosprawnością narządu wzroku,

w budynku są 2 opłatomaty: jeden jest na sali obsługi a drugi jest przy wejściu od ul. Kuźnicznej, na parterze. Urządzenia nie są dostępne dla osób na wózkach, oraz dla osób z niepełnosprawnością narządu wzroku,

portiernia jest na wprost od wejścia głównego,

w budynku jest winda dla osób z niepełnosprawnościami,

toaleta na parterze jest dostosowana dla osób z niepełnosprawnościami,

 • ul. Przejście Żelaźnicze 1

przed budynkiem są miejsca parkingowe dla osób z niepełnosprawnościami,

do budynku prowadzi wejście główne z wysokimi stopniami, drzwi są drewniane,

w korytarzu jest tablica informacyjna,

w budynku nie ma portierni oraz punktu informacyjnego,

w budynku nie ma windy,

toalety nie są dostosowane dla osób z niepełnosprawnościami,

 • Rynek 13

przed budynkiem są miejsca parkingowe dla osób z niepełnosprawnościami,

do budynku prowadzi wejście główne od strony Rynku oraz wejście od dziedzińca,

wejście dla osób z niepełnosprawnościami jest od dziedzińca,

drzwi wejściowe od strony dziedzińca nie otwierają się automatycznie,

w budynku nie ma portierni oraz punktu informacyjnego,

winda jest dostępna dla osób z niepełnosprawnościami,

toaleta dla osób z niepełnosprawnościami znajduje się na pierwszym piętrze,

 • Rynek Ratusz 7-9

przed budynkiem są miejsca parkingowe dla osób z niepełnosprawnościami,

do budynku prowadzi wejście główne oraz klatka schodowa, budynek nie jest dostępny dla osób poruszających się na wózkach,

w budynku nie ma w budynku nie ma portierni oraz punktu informacyjnego,

w budynku nie ma windy,

toalety nie są dostosowane dla osób z niepełnosprawnościami,

 • ul. Sukiennice 10

przed budynkiem są miejsca parkingowe dla osób z niepełnosprawnościami,

drzwi wejściowe są szklane, wąskie, nie otwierają się automatycznie,

portiernia z punktem informacyjnym zlokalizowane są w pobliżu wejścia,

tablice informacyjne są na każdym piętrze,

winda jest dostępna dla osób z niepełnosprawnościami,

toalety są dostosowane dla osób z niepełnosprawnościami,

 • ul. Sukiennice 8, 9

przed budynkiem są miejsca parkingowe dla osób z niepełnosprawnościami,

do budynku prowadzą dwa wejścia: główne i przez Sukiennice 8,

drzwi od strony Sukiennice 8 są ze szkła weneckiego, nie otwierają się automatycznie,

drzwi od strony Sukiennice 9 są drewniane, nieprzystosowane dla osób poruszających się na wózkach,

znacznikami TOTUPOINT są oznakowane:

 • wejście do budynku,
 • Kancelaria Prezydenta,
 • Sala Sesyjna,

tablica informacyjna jest w holu na parterze,

toalety na pierwszym i drugim piętrze są dostosowane dla osób
z niepełnosprawnościami,

w budynku znajduje się mobilna pętla indukcyjna,

 • ul. Świdnicka 53

przed budynkiem są miejsca parkingowe dla osób z niepełnosprawnościami,

do budynku prowadzi jedno wejście od strony dziedzińca,

drzwi wejściowe nie otwierają się automatycznie,

urządzenie do wydawania biletów kolejkowych znajduje się w poczekalni, nie jest dostępne dla osób na wózkach, oraz dla osób z niepełnosprawnością narządu wzroku,

portiernia jest po lewej stronie od wejścia,

w holu jest tablica informacyjna,

winda jest dostępna dla osób z niepełnosprawnościami,

toalety nie są dostosowane dla osób z niepełnosprawnościami,

na V piętrze istnieje możliwość przemieszczenia się wózkiem do budynku
ul. Bogusławskiego, gdzie znajduje się toaleta dostosowana dla osób
z niepełnosprawnościami,

 • ul. Gabrieli Zapolskiej 4

przed budynkiem są miejsca parkingowe dla osób z niepełnosprawnościami,

do budynku prowadzą wejścia od ul. Zapolskiej 2 i 4, od ul. Bogusławskiego 6,
i Piłsudskiego 45-47, drzwi od ul. Zapolskiej 2 są automatycznie otwierane,

znacznikami TOTUPOINT są oznakowane:

 • wejście główne,
 • wejście do sali S3,

urządzenie do wydawania biletów kolejkowych znajduje się w poczekalni, nie jest dostępne dla osób na wózkach, oraz dla osób z niepełnosprawnością narządu wzroku,

w budynku, na parterze, znajdują się są 3 opłatomaty: w holu głównym, niedaleko wejścia głównego, w sali nr 2 (rejestracja pojazdów) i w sali nr 3
(dowody osobiste). Urządzenia nie są dostępne dla osób na wózkach, oraz dla osób z niepełnosprawnością narządu wzroku,

portiernia jest na wprost od wejścia głównego od ul. Zapolskiej 4,

na wprost wejścia jest punkt informacyjny,

w budynku są 3 windy dostępne dla osób z niepełnosprawnościami,

do których można się dostać przemieszczając się parterem między poszczególnymi częściami budynku,

toalety są dostosowane dla osób z niepełnosprawnościami (na III piętrze, przy głównym wejściu od ul. Zapolskiej 4 oraz na parterze przy punkcie informacyjnym sali S3)

w sali S3, przy stanowisku nr 8 zamontowana jest pętla indukcyjna,

 • al. Marcina Kromera 44

przed budynkiem są miejsca parkingowe dla osób z niepełnosprawnościami,

znacznikami TOTUPOINT są oznakowane:

 • wejście główne,
 • toaleta na parterze,

do budynku prowadzą schody, z boku schodów są podjazdy,

urządzenie do wydawania biletów kolejkowych znajduje się w poczekalni, nie jest dostępne dla osób na wózkach, oraz dla osób z niepełnosprawnością narządu wzroku,

w budynku, w holu głównym, po lewej stronie niedaleko wejścia znajduje się opłatomat. Urządzenie nie jest dostępne dla osób na wózkach, oraz dla osób
z niepełnosprawnością narządu wzroku,

portiernia jest po prawej stronie od wejścia głównego,

na korytarzu jest tablica informacyjna,

winda jest dostępna dla osób z niepełnosprawnościami,

toalety są dostosowane dla osób z niepełnosprawnościami,

 • pl. Nowy Targ 1-8

przed budynkiem są miejsca parkingowe dla osób z niepełnosprawnościami,

do budynku prowadzi wejście główne oraz boczne od ul. Krowiej,

znacznikami TOTUPOINT są oznakowane:

 • wejście główne,
 • wejście boczne,
 • toaleta na parterze,

drzwi do wejścia głównego otwierane są automatycznie po naciśnięciu przycisku znajdującego się od strony podjazdu dostosowanego do poruszania się na wózkach,

informacja ogólna jest po prawej stronie od wejścia głównego, znajduje się tam pętla indukcyjna,

informacja Wydziału Spraw Obywatelskich znajduje się po lewej stronie od wejścia,

w holu głównym po obydwu stronach znajdują się tablice informacyjne,

urządzenie do wydawania biletów kolejkowych znajduje się w poczekalni, nie jest dostępne dla osób na wózkach, oraz dla osób z niepełnosprawnością narządu wzroku,

w budynku są 2 opłatomaty: jeden znajduje się w pobliżu punktu informacyjnego, na prawo od wejścia głównego, drugi na sali obsługi, na lewo od wejścia,

Urządzenia nie są dostępne dla osób na wózkach, oraz dla osób
z niepełnosprawnością narządu wzroku,

od strony wejścia bocznego jest winda dostosowana dla osób
z niepełnosprawnościami,

toalety są dostosowane dla osób z niepełnosprawnościami,

w budynku znajduje się pokój dla matki z dzieckiem, klucz do pokoju znajduje się na portierni,

 • ul. Pawła Włodkowica 20

przed budynkiem są miejsca parkingowe dla osób z niepełnosprawnościami,

wejście do budynku posiada znacznik TOTUPOINT,

drzwi główne są przeszklone, nie otwierają się automatycznie,

portiernia jest w pobliżu wejścia do budynku,

urządzenie do wydawania biletów kolejkowych znajduje się w poczekalni, nie jest dostępne dla osób na wózkach, oraz dla osób z niepełnosprawnością narządu wzroku,

w budynku na parterze, w holu głównym na lewo od wejścia znajdują się
2 opłatomaty. Urządzenia nie są dostępne dla osób na wózkach, oraz dla osób
z niepełnosprawnością narządu wzroku,

winda jest dostępna dla osób z niepełnosprawnościami,

toaleta na parterze jest dostosowana dla osób z niepełnosprawnościami,

w pomieszczeniu obsługi klientów przy stanowisku nr 3 znajduje się pętla indukcyjna,

 • ul. Komuny Paryskiej 39-41

przed budynkiem są miejsca parkingowe dla osób z niepełnosprawnościami,

drzwi wejściowe są szklane, nie otwierają się automatycznie,

w budynku nie ma windy,

w budynku nie ma portierni oraz punktu informacyjnego,

na pierwszym piętrze znajduje się sekretariat i biuro,

toalety nie są dostosowane dla osób z niepełnosprawnościami,

 • ul. Legnicka 58 Centrum Handlowe Magnolia Park (CH Magnolia Park),

na terenie parkingu CH Magnolia Park można skorzystać z miejsc postojowych dla osób z niepełnosprawnościami,

wejścia główne do CH Magnolia Park otwierają się automatycznie,

Centrum Obsługi Mieszkańca (COM) mieści się na pierwszym piętrze CH Magnolia Park,

w budynku jest winda dla osób z niepełnosprawnościami oraz ruchome schody,

przed wejściem do COM jest miejsce odpoczynku i ładowania telefonów,

urządzenie do wydawania biletów kolejkowych znajduje się w poczekalni, nie jest dostępne dla osób na wózkach, oraz dla osób z niepełnosprawnością narządu wzroku,

w budynku jest opłatomat, znajduję się w holu CH Magnolia, niedaleko wejścia do sali obsługi, nie jest dostępny dla osób na wózkach oraz dla osób z niepełnosprawnością narządu wzroku,

drzwi do COM są szklane, nie otwierają się automatycznie,

nad wejściem do sali obsługi COM jest znacznik TOTUPOINT,

punkt informacyjny jest przy wejściu,

po lewej stronie jest plan tyflograficzny,

w środku COM są pasy naprowadzające,

stanowiska są dostosowane do obsługi osób z niepełnosprawnościami, mają obniżone blaty, zamontowana jest pętla indukcyjna,

w CH Magnolia windy i toalety są dostępne dla osób z niepełnosprawnościami.

Informacje dodatkowe

Ułatwienia

Serwis jest wyposażony w mechanizmy ułatwiające przeglądanie treści przez osoby niedowidzące:

 • zmiana wielkości czcionki,
 • zmiana kontrastu,
 • serwis zbudowany jest w oparciu o style CSS,
 • odnośniki do najważniejszych części strony,

Serwis posiada wbudowaną wyszukiwarkę.

Do budowy serwisu zastosowano technologie informatyczne - tzw. Responsive Web Design, które automatycznie dostosowują moduły strony do rozdzielczości ekranu urządzenia mobilnego, takiego jak telefony komórkowe i tablety.

Zdjecie Redakcja www.wroclaw.pl

Redakcja www.wroclaw.pl